Палітыка прыватнасці

Палітыка ў дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных

1. Агульныя палажэнні

Дзейсная палітыка апрацоўкі персанальных даных складзена ў адпаведнасці з патрабаваннямі рэгламенту GDPR «Аб персанальных дадзеных» (далей - Закон аб персанальных дадзеных) і вызначае парадак апрацоўкі персанальных дадзеных і меры па забеспячэнні бяспекі персанальных дадзеных, якія прымаюцца Дабрачынным фондам "Краіна для жыцця" (далей - аператар).

1.1. Аператар ставіць сваёй найважнейшай мэтай і умовай ажыццяўлення сваёй дзейнасці захаванне правоў і свабод чалавека і грамадзяніна пры апрацоўцы яго персанальных дадзеных, у тым ліку абароны правоў на недатыкальнасць прыватнага жыцця, асабістую і сямейную тайну.
1.2. Дзейсная палітыка Аператара ў дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных (далей - Палітыка) прымяняецца да ўсёй інфармацыі, якую Аператар можа атрымаць пра наведвальнікаў вэб-сайта https://by.stranafund.org/.

2. Асноўныя паняцці, якія выкарыстоўваюцца ў Палітыцы

2.1. Аўтаматызаваная апрацоўка персанальных дадзеных - апрацоўка персанальных дадзеных з дапамогай сродкаў вылічальнай тэхнікі.
2.2. Блакаванне персанальных дадзеных - часовае спыненне апрацоўкі персанальных дадзеных (за выключэннем выпадкаў, калі апрацоўка неабходная для ўдакладнення персанальных дадзеных).
2.3. Вэб-сайт - сукупнасць графічных і інфармацыйных матэрыялаў, а таксама праграм для ЭВМ і баз дадзеных, якія забяспечваюць іх даступнасць ў сетцы інтэрнэт па сеткаваму адрасе https://by.stranafund.org/.
2.4. Інфармацыйная сістэма персанальных дадзеных - сукупнасць персанальных дадзеных, якія змяшчаюцца ў базах дадзеных і якія забяспечваюць іх апрацоўку інфармацыйнымі тэхналогіямі і тэхнічнымі сродкамі.
2.5. Безасабовасць персанальных дадзеных - дзеянні, у выніку якіх немагчыма вызначыць без выкарыстання дадатковай інфармацыі прыналежнасць персанальных дадзеных канкрэтнаму Карыстальніку ці іншаму суб'екту персанальных дадзеных.
2.6. Апрацоўка персанальных дадзеных - любое дзеянне (аперацыя) або сукупнасць дзеянняў (аперацый), якія здзяйсняюцца з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі або без выкарыстання такіх сродкаў з персанальнымі дадзенымі, уключаючы збор, запіс, сістэматызацыю, назапашванне, захоўванне, ўдакладненне (абнаўленне, змяненне), выманне, выкарыстанне, перадачу (распаўсюд, прадастаўленне, доступ), безасабовасць, блакаваньне, выдаленне, знішчэнне персанальных дадзеных.
2.7. Аператар - дзяржаўны орган, муніцыпальны орган, юрыдычная або фізічная асоба, якая самастойна або сумесна з іншымі асобамі якія арганізуюць і (або) ажыццяўляюць апрацоўку персанальных дадзеных, а таксама вызначаюць мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, склад персанальных дадзеных, якія падлягаюць апрацоўцы, дзеянні (аперацыі), што выконваюцца з персанальнымі дадзенымі.
2.8. Персанальныя дадзеныя - любая інфармацыя, якая адносіцца прама ці ўскосна да вызначанага, або вызначаемага Карыстальніка вэб-сайта https://by.stranafund.org/.
2.9. Персанальныя дадзеныя, дазволеныя суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання, - персанальныя дадзеныя, доступ неабмежаванага кола асоб да якіх прадастаўлены суб'ектам персанальных дадзеных шляхам дачы згоды на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання ў парадку, прадугледжаным Законам аб персанальных дадзеных (далей - персанальныя дадзеныя, дазволеныя для распаўсюджвання).
2.10. Карыстальнік - любы наведвальнік вэб-сайта https://by.stranafund.org/.
2.11. Прадастаўленне персанальных дадзеных - дзеянні, накіраваныя на раскрыццё персанальных дадзеных вызначанага асобе або пэўнаму колу асоб.
2.12. Распаўсюджванне персанальных дадзеных - любыя дзеянні, накіраваныя на раскрыццё персанальных дадзеных нявызначанаму колу асоб (перадача персанальных дадзеных) або на азнаямленне з персанальнымі дадзенымі неабмежаванага кола асоб, у тым ліку абнародаванне персанальных дадзеных у сродках масавай інфармацыі, размяшчэнне ў інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетках або прадастаўленне доступу да персанальных дадзеных якім-небудзь іншым спосабам.
2.13. Трансмежавая перадача персанальных дадзеных - перадача персанальных дадзеных на тэрыторыю замежнай дзяржавы органу ўлады замежнай дзяржавы, замежнай фізічнаму або замежнаму юрыдычнай асобе.
2.14. Знішчэнне персанальных дадзеных - любыя дзеянні, у выніку якіх персанальныя дадзеныя знішчаюцца незваротна з немагчымасцю далейшага аднаўлення ўтрымання персанальных дадзеных у інфармацыйнай сістэме персанальных дадзеных і (або) знішчаюцца матэрыяльныя носьбіты персанальных дадзеных.

3. Асноўныя правы і абавязкі Аператара

3.1. Аператар мае права:
- атрымліваць ад суб'екта персанальных дадзеных дакладныя інфармацыю і / або дакументы, якія змяшчаюць персанальныя дадзеныя;
- у выпадку адклiкання суб'ектам персанальных дадзеных згоды на апрацоўку персанальных дадзеных Аператар
маюць права прадоўжыць апрацоўку персанальных дадзеных без згоды суб'екта персанальных дадзеных пры наяўнасці падстаў, указаных у Законе аб персанальных даных;
- самастойна вызначаць склад і пералік мер, неабходных і дастатковых для забеспячэння выканання абавязкаў, прадугледжаных Законам аб персанальных дадзеных і прынятымі ў адпаведнасці з ім нарматыўнымі прававымі актамі, калі іншае не прадугледжана Законам аб персанальных дадзеных або іншымі федэральнымі законамі.
3.2. Аператар абавязаны:
- прадастаўляць суб'екту персанальных дадзеных па яго просьбе інфармацыю, што датычыцца апрацоўкі яго персанальных дадзеных;
- арганізоўваць апрацоўку персанальных дадзеных у парадку, устаноўленым дзеючым заканадаўствам Еўрасаюза;
- адказваць на звароты і запыты суб'ектаў персанальных дадзеных і іх законных прадстаўнікоў у адпаведнасці з патрабаваннямі Закона аб персанальных даных;
- паведамляць у упаўнаважаны орган па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных па запыту гэтага органа неабходную інфармацыю на працягу 30 дзён з даты атрымання такога запыту;
- публікаваць ці іншым чынам забяспечваць неабмежаваны доступ да сапраўднай Палітыцы ў дачыненні да апрацоўкі персанальных даных;
- прымаць прававыя, арганізацыйныя і тэхнічныя меры для абароны персанальных дадзеных ад неправамернага або выпадковага доступу да іх, знішчэння, змены, блакавання, капіявання, прадастаўлення, распаўсюджвання персанальных дадзеных, а таксама ад іншых неправамерных дзеянняў у дачыненні да персанальных даных;
- спыніць перадачу (распаўсюд, прадастаўленне, доступ) персанальных дадзеных, спыніць апрацоўку і знішчыць персанальныя дадзеныя ў парадку і выпадках, прадугледжаных Законам аб персанальных даных;
- выконваць iншыя абавязкi, прадугледжаныя Законам аб персанальных дадзеных.

4. Асноўныя правы і абавязкі суб'ектаў персанальных дадзеных

4.1. Суб'екты персанальных дадзеных маюць права:
- атрымліваць інфармацыю, што датычыцца апрацоўкі яго персанальных дадзеных, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных федэральнымі законамі. Звесткі даюцца суб'екту персанальных дадзеных Аператарам ў даступнай форме, і ў іх не павінны ўтрымлівацца персанальныя дадзеныя, якія адносяцца да іншых суб'ектам персанальных дадзеных, за выключэннем выпадкаў, калі маюцца законныя падставы для раскрыцця такіх персанальных дадзеных. Пералік інфармацыі і парадак яе атрымання усталяваны Законам аб персанальных даных;
- патрабаваць ад аператара удакладнення яго персанальных дадзеных, іх блакавання або знішчэння ў выпадку, калі персанальныя дадзеныя з'яўляюцца няпоўнымі, састарэлымі, недакладнымі, незаконна атрыманымі ці не з'яўляюцца неабходнымі для заяўленай мэты апрацоўкі, а таксама прымаць прадугледжаныя законам меры па абароне сваіх правоў;
- вылучаць ўмова папярэдняй згоды пры апрацоўцы персанальных дадзеных у мэтах прасоўвання на рынку тавараў, работ і паслуг;
- на водгук згоды на апрацоўку персанальных даных;
- абскардзіць ва ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных або ў судовым парадку неправамерныя дзеянні або бяздзейнасць Аператара пры апрацоўцы яго персанальных даных;
- на ажыццяўленне іншых правоў, прадугледжаных заканадаўствам РФ.
4.2. Суб'екты персанальных дадзеных абавязаны:
- прадастаўляць Аператару пэўныя дадзеныя аб сабе;
- паведамляць Аператару аб удакладненні (абнаўленні, змене) сваіх персанальных дадзеных.
4.3. Асобы, якія перадалі Аператару недакладныя звесткі пра сябе, альбо звесткі пра іншае суб'екце персанальных дадзеных без згоды апошняга, нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Еўрасаюза.
 
5. Аператар можа апрацоўваць наступныя персанальныя дадзеныя Карыстальніка
5.1. Прозвішча Імя імя па бацьку.
5.2. Электронны адрас.
5.3. Таксама на сайце адбываецца збор і апрацоўка адасобленых дадзеных аб наведвальніках (у тым ліку файлаў «cookie») з дапамогай сэрвісаў інтэрнэт-статыстыкі (Яндэкс Метрыка і Гугл Аналітыка і іншых).
5.4. Вышэйпералічаныя дадзеныя далей па тэксце Палітыкі аб'яднаныя агульным паняццем Персанальныя дадзеныя.
5.5. Апрацоўка спецыяльных катэгорый персанальных дадзеных, якія тычацца расавай, нацыянальнай прыналежнасці, палітычных поглядаў, рэлігійных або філасофскіх перакананняў, інтымнага жыцця, Аператарам ня ажыццяўляецца.
5.6. Апрацоўка персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, з ліку спецыяльных катэгорый персанальных дадзеных, названых у ч. 1 арт. 10 Закона аб персанальных дадзеных, дапускаецца, калі выконваюцца забароны і ўмовы, прадугледжаныя арт. 10.1 Закона аб персанальных дадзеных.
5.7. Згоду Карыстальніка на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, афармляецца асобна ад іншых згоды на апрацоўку яго персанальных дадзеных. Пры гэтым выконваюцца ўмовы, прадугледжаныя, у прыватнасці, арт. 10.1 Закона аб персанальных дадзеных. Патрабаванні да зместу такой згоды ўсталёўваюцца ўпаўнаважаным органам па абароне правоў суб'ектаў персанальных дадзеных.
5.7.1 Згоду на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, Карыстальнік падае Аператару непасрэдна.
5.7.2 Аператар абавязаны ў тэрмiн не пазней трох рабочых дзён з моманту атрымання названай згоды Карыстальніка апублікаваць інфармацыю пра ўмовы апрацоўкі, аб наяўнасці забаронаў і ўмоў на апрацоўку неабмежаваным колам асобаў персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюду.
5.7.3 Перадача (распаўсюджванне, прадастаўленне, доступ) персанальных дадзеных, дазволеных суб'ектам персанальных дадзеных для распаўсюджвання, павінна быць спыненая ў любы час па патрабаванні суб'екта персанальных дадзеных. Дадзенае патрабаванне павінна ўключаць у сябе прозвішча, імя, імя па бацьку (пры наяўнасці), кантактную інфармацыю (нумар тэлефона, адрас электроннай пошты ці паштовы адрас) суб'екта персанальных дадзеных, а таксама пералік персанальных дадзеных, апрацоўка якіх падлягае спыненню. Названыя ў дадзеным патрабаванні персанальныя дадзеныя могуць апрацоўвацца толькі Аператарам, якому яны накіраваныя.
5.7.4 Згоду на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, спыняе сваё дзеянне з моманту паступлення Аператару патрабаванні, названага ў п. 5.7.3 сапраўднай Палітыкі ў дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных.

6. Прынцыпы апрацоўкі персанальных дадзеных

6.1. Апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца на законнай і справядлівай аснове.
6.2. Апрацоўка персанальных дадзеных абмяжоўваецца дасягненнем канкрэтных, загадзя вызначаных і законных мэтаў. Не дапускаецца апрацоўка персанальных дадзеных, несумяшчальная з мэтамі збору персанальных дадзеных.
6.3. Не дапускаецца аб'яднанне баз дадзеных, якія змяшчаюць персанальныя дадзеныя, апрацоўка якіх ажыццяўляецца ў мэтах, несумяшчальных паміж сабой.
6.4. Апрацоўцы падлягаюць толькі персанальныя дадзеныя, якія адпавядаюць мэтам іх апрацоўкі.
6.5. Змест і аб'ём апрацоўваных персанальных дадзеных адпавядаюць заяўленым мэтам апрацоўкі. Не дапускаецца празмернасць апрацоўваных персанальных дадзеных у адносінах да заяўленых мэтаў іх апрацоўкі.
6.6. Пры апрацоўцы персанальных дадзеных забяспечваецца дакладнасць персанальных дадзеных, іх дастатковасць, а ў неабходных выпадках і актуальнасць у адносінах да мэтаў апрацоўкі персанальных дадзеных. Аператар прымае неабходныя меры і / або забяспечвае іх прыняцце па выдаленні або ўдакладненні няпоўных або недакладных дадзеных.
6.7. Захоўванне персанальных дадзеных ажыццяўляецца ў форме, якая дазваляе вызначыць суб'екта персанальных дадзеных, не даўжэй, чым гэта неабходна па мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, калі тэрмін захоўвання персанальных дадзеных не усталяваны законам, дагаворам, бокам якога, выгаданабытчыкам або паручыцелем па якім з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных.
 
7. Мэты апрацоўкі персанальных дадзеных
 
7.1. Мэта апрацоўкі персанальных дадзеных Карыстальніка:
- інфармаванне Карыстальніка з дапамогай адпраўкі электронных лістоў.
7.2. Таксама Аператар мае права накіроўваць Карыстальніку апавяшчэнні аб новых прадуктах і паслугах, спецыяльных прапановах і розных падзеях. Карыстальнік заўсёды можа адмовіцца ад атрымання інфармацыйных паведамленняў, накіраваўшы Аператару ліст на адрас электроннай пошты contact@stranafund.com з паметкай «Адмова ад паведамленняў аб новых прадуктах і паслугах і спецыяльных прапановах».
7.3. Абязлічаныя дадзеныя Карыстальнікаў, якія збіраюцца з дапамогай сэрвісаў інтэрнэт-статыстыкі, служаць для збору інфармацыі аб дзеяннях Карыстальнікаў на сайце, паляпшэння якасці сайта і яго зместу.

8. Прававыя падставы апрацоўкі персанальных дадзеных
 
8.1. Прававымі падставамі апрацоўкі персанальных дадзеных Аператарам з'яўляюцца:
- статутныя (ўстаноўчыя) дакументы Аператара;
- законы, іншыя нарматыўна-прававыя акты ў сферы абароны персанальных дадзеных;
- згоды Карыстальнікаў на апрацоўку іх персанальных дадзеных, на апрацоўку персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюду.
8.2. Аператар апрацоўвае персанальныя дадзеныя Карыстальніка толькі ў выпадку іх запаўнення і / або адпраўкі Карыстальнікам самастойна праз адмысловыя формы, размешчаныя на сайце https://by.stranafund.org/ або накіраваныя Аператару праз электронную пошту. Запаўняючы адпаведныя формы і / або адпраўляючы свае персанальныя дадзеныя Аператару, Карыстальнік выказвае сваю згоду з дадзенай Палітыкай.
8.3. Аператар апрацоўвае абязлічаныя звесткі пра карыстальнікаў у выпадку, калі гэта дазволена ў наладах браўзэра Карыстальніка (уключана захаванне файлаў «cookie» і выкарыстанне тэхналогіі JavaScript).
8.4. Суб'ект персанальных дадзеных самастойна прымае рашэнне аб прадастаўленні яго персанальных дадзеных і дае згоду свабодна, сваёй воляй і ў сваёй выгадзе.
 
9. Умовы апрацоўкі персанальных дадзеных
 
9.1. Апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца са згоды суб'екта персанальных дадзеных на апрацоўку яго персанальных дадзеных.
9.2. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходная для дасягнення мэтаў, прадугледжаных міжнароднай дамовай або законам, для ажыццяўлення ўскладзеных заканадаўствам на аператара функцый, паўнамоцтваў і абавязкаў.
9.3. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходная для ажыццяўлення правасуддзя, выканання судовага акту, акту іншага органа або службовай асобы, якія падлягаюць выкананню ў адпаведнасці з заканадаўствам аб выканаўчай справаводстве.
9.4. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходная для выканання дамовы, бокам, выгаданабытчыкам або паручыцелем па якой з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных, а таксама для заключэння дагавора па ініцыятыве суб'екта персанальных дадзеных або дагавора, па якому суб'ект персанальных дадзеных будзе з'яўляцца выгаданабытчыкам або паручыцелем.
9.5. Апрацоўка персанальных дадзеных неабходная для ажыццяўлення правоў і законных інтарэсаў аператара ці трэціх асоб або для дасягнення грамадсказначных мэтаў пры ўмове, што пры гэтым не парушаюцца правы і свабоды суб'екта персанальных дадзеных.
9.6. Ажыццяўляецца апрацоўка персанальных дадзеных, доступ неабмежаванага кола асоб да якіх прадастаўлены суб'ектам персанальных дадзеных або па яго просьбе (далей - агульнадаступныя персанальныя дадзеныя).
9.7. Ажыццяўляецца апрацоўка персанальных дадзеных, якія падлягаюць апублікаванню або абавязковаму раскрыцці ў адпаведнасці з законам.

10. Парадак збору, захоўвання, перадачы і іншых відаў апрацоўкі персанальных дадзеных

Бяспека персанальных дадзеных, якія апрацоўваюцца Аператарам, забяспечваецца шляхам рэалізацыі прававых, арганізацыйных і тэхнічных мер, неабходных для выканання ў поўным аб'ёме патрабаванняў дзеючага заканадаўства ў галіне абароны персанальных дадзеных.

10.1. Аператар забяспечвае захаванасць персанальных дадзеных і прымае ўсе магчымыя меры, якія выключаюць доступ да персанальных дадзеных неўпаўнаважаных асоб.
10.2. Персанальныя дадзеныя Карыстальніка ніколі, ні пры якіх умовах не будуць перададзены трэцім асобам, за выключэннем выпадкаў, звязаных з выкананнем дзеючага заканадаўства або ў выпадку, калі суб'ектам персанальных дадзеных дадзена згода Аператару на перадачу дадзеных трэцяй асобе для выканання абавязацельстваў па грамадзянска-прававым дагаворы.
10.3. У выпадку выяўлення недакладнасцяў у персанальных дадзеных, Карыстальнік можа актуалізаваць іх самастойна, шляхам накіравання Аператару апавяшчэнне на адрас электроннай пошты Аператара contact@stranafund.com з паметкай «Актуалізацыя персанальных дадзеных».
10.4. Тэрмін апрацоўкі персанальных даных вызначаецца дасягненнем мэтаў, для якіх былі сабраныя персанальныя дадзеныя, калі іншы тэрмін не прадугледжаны дамовай ці дзеючым заканадаўствам.
Карыстальнік можа ў любы момант адклікаць сваю згоду на апрацоўку персанальных дадзеных, накіраваўшы Аператару паведамленне пры дапамозе электроннай пошты на электронны адрас Аператара contact@stranafund.com з паметкай «Водгук згоды на апрацоўку персанальных дадзеных».
10.5. Уся інфармацыя, якая збіраецца іншымі сэрвісамі, у тым ліку аплатнымі сістэмамі, сродкамі сувязі і іншымі пастаўшчыкамі паслуг, захоўваецца і апрацоўваецца названымі асобамі (Аператарамі) у адпаведнасці з іх карыстальніцкай дамовай і Палітыкай прыватнасці. Суб'ект персанальных дадзеных і / або Карыстальнік абавязаны самастойна своечасова азнаёміцца ​​з названымі дакументамі. Аператар не нясе адказнасць за дзеянні трэціх асоб, у тым ліку вызначаных у дадзеным пункце пастаўшчыкоў паслуг.
10.6. Устаноўленыя суб'ектам персанальных дадзеных забароны на перадачу (акрамя прадастаўлення доступу), а таксама на апрацоўку або ўмовы апрацоўкі (акрамя атрымання доступу) персанальных дадзеных, дазволеных для распаўсюджвання, не дзейнічаюць у выпадках апрацоўкі персанальных дадзеных у дзяржаўных, грамадскіх і іншых публічных інтарэсах, вызначаных заканадаўствам.
10.7. Аператар пры апрацоўцы персанальных дадзеных забяспечвае канфідэнцыяльнасць персанальных дадзеных.
10.8. Аператар ажыццяўляе захоўванне персанальных дадзеных у форме, якая дазваляе вызначыць суб'екта персанальных дадзеных, не даўжэй, чым гэта неабходна па мэты апрацоўкі персанальных дадзеных, калі тэрмін захоўвання персанальных дадзеных не усталяваны законам, дагаворам, бокам якога, выгаданабытчыкам або паручыцелем па якім з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных.
10.9. Умовай спынення апрацоўкі персанальных дадзеных можа з'яўляцца дасягненне мэтаў апрацоўкі персанальных дадзеных, заканчэнне тэрміну дзеяння згоды суб'екта персанальных дадзеных або водгук згоды суб'ектам персанальных дадзеных, а таксама выяўленне неправамернай апрацоўкі персанальных дадзеных.

11. Пералік дзеянняў, якія вырабляюцца Аператарам з атрыманымі персанальнымі дадзенымі

11.1. Аператар ажыццяўляе збор, запіс, сістэматызацыю, назапашванне, захоўванне, ўдакладненне (абнаўленне, змяненне), выманне, выкарыстанне, перадачу (распаўсюд, прадастаўленне, доступ), обезличивание, блякаваньне, выдаленне і знішчэнне персанальных дадзеных.
11.2. Аператар ажыццяўляе аўтаматызаваную апрацоўку персанальных дадзеных з атрыманнем і / або перадачай атрыманай інфармацыі па інфармацыйна-тэлекамунікацыйных сетак або без такой.

12. Трансгранічная перадача персанальных дадзеных

12.1. Аператар да пачатку ажыццяўлення трансгранічнай перадачы персанальных дадзеных абавязаны пераканацца ў тым, што замежным дзяржавай, на тэрыторыю якой мяркуецца ажыццяўляць перадачу персанальных дадзеных, забяспечваецца надзейная абарона правоў суб'ектаў персанальных дадзеных.
12.2. Трансмежавая перадача персанальных дадзеных на тэрыторыі замежных дзяржаў, якія не адпавядаюць вышэйпералічаным патрабаванням, можа ажыццяўляцца толькі ў выпадку наяўнасці згоды ў пісьмовай форме суб'екта персанальных дадзеных на трансгранічную перадачу яго персанальных дадзеных і / або выканання дамовы, бокам якога з'яўляецца суб'ект персанальных дадзеных.

13. Канфідэнцыяльнасць персанальных дадзеных

Аператар і іншыя асобы, якія атрымалі доступ да персанальных дадзеных, абавязаны не раскрываць трэцім асобам і не распаўсюджваць персанальныя дадзеныя без згоды суб'екта персанальных дадзеных, калі іншае не прадугледжана федэральным законам.

14. Заключныя палажэнні

14.1. Карыстальнік можа атрымаць любыя тлумачэнні па пытаннях, што тычацца апрацоўкі яго персанальных дадзеных, звярнуўшыся да Аператару з дапамогай электроннай пошты contact@stranafund.com.
14.2. У дадзеным дакуменце будуць адлюстраваны любыя змены палітыкі апрацоўкі персанальных дадзеных Аператарам. Палітыка дзейнічае бестэрмінова да замены яе новай версіяй.
14.3. Актуальная версія Палітыкі ў вольным доступе размешчана ў сетцы Інтэрнэт па адрасе https://by.stranafund.org/privacy-policy.
Падтрымаць Фонд
Як вы хочаце дапамагчы:
50 75 100 250 500
Аплата праз PayPal на рахунак фонду